Актуални Новини

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА

IMG_6267opak2_logoНа 03 януари 2014 г. се проведе първата работна среща на екипа, управляващ  проекта и експерти, които  ще извършват дейности по проекта с наименование “ Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Берковица“  по ОПАК, приоритетна ос  І „Добро управление”,  подприоритет   1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,  бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. На срещата бе изготвен подробен план за действие с индикатори, срокове и отговорници, бяха разпределени конкретните ангажименти на членовете на екипа, както обсъден и изготвен графика  за ежемесечните срещи на екипа по проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.