Актуални Новини, Новини

ПЪРВО ЗАСЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Днес, 17.06.2020 година, се проведе първото, от задължителните четири за периода на преброяването на населението, заседание на общинската комисия по преброяване в Община Берковица, сформирана със заповед РД-05-399/09.06.2020 година на председателя на НСИ.

Целта на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. е да осигури информация за броя, структурата и състава на населението, както и за броя и вида на домакинствата и семействата в страната и за сградния и жилищния фонд.

Организацията и провеждането на преброяването се осъществяват съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г.), Закона за статистиката и решенията на Централната комисия по преброяването. Преброяването се провежда при спазване на изискванията на Регламент № 763 на Европейския парламент и на Съвета от юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд в Общността и Регламент (EO) № 223/2009 на EП и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика, даващ правна рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

Комисията прие правилник за цялостната й работа и организационен план за дейностите по подготовката и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд на територията на община Берковица, съдържащ подробен график на дейностите до края на Преброяване 2021. Акцентира се върху действията, свързани с обхода и актуализацията на списъците на дворните места, сградите и жилищата.