Образование

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

DSC_0589

Адрес: гр. Берковица, обл. Монтана, ул. „Ст. Стамболов” № 1
Катя Василева – Директор,
Телефонен номер: 0885837315
Заместник-директор по учебната дейност: Татяна Милчова Алексиева
Телефонен номер: 0885997183
Заместник-директор по учебната дейност: Емилия Цветкова Богданова
Телефонен номер: 0886853290
Главен счетоводител: Калинка Борисова Ценова
Телефонен номер: 0888411791.
e-mail: n.vaptsarov@1ou-berk.com
Официален сайт: https://1ou-berk.com/

Училището е модерна, желана и привлекателна територия за качествено образование и възпитание на ученици от І до VІІ клас, направлявана от висококвалифицирани и уважавани педагози. Новоизграденият Център по природни науки и предприемачество събира най-доброто от българската училищна традиция и последните тенденции в образованието. Интерактивна образователна среда – мечта за всеки ученик и педагогическо предизвикателство за всеки учител. Центърът разполага с най-новите и модерни компютърни технологии, лабораторен остров по химия, микроскопи, свързани с огромен мултимедиен екран, аквариум, терариум, кътове за отдих.
Цялостната дейност на училището се опира на опита и традициите в българското образование, съобразени с европейските изисквания, пречупени през съвременните насоки и ценности на образователната парадигма, поставяща в центъра на образователната система ученика, изискваща учението да е активен и постоянен процес, формираното мислене да е критично и творческо, а оценяването – обективно и градивно. Тя обхваща:
●Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация;
●Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;
●Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот;
●Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
Осъществяване на самостоятелна и активна училищна политика с европейска насоченост, осигуряваща равен достъп и качествено образование, съобразено с динамичните изисквания на настоящето и бъдещето и новите образователни технологии.
Постигане на максимално добри условия за обучение, възпитание, труд и реализация на подрастващите в демократичното общество. Предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество. Всички участници в образователно-възпитателния процес да се чувстват еднакво отговорни, ангажирани и значими субекти.