Актуални Новини, Новини

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

            Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 26.03.2017 година и на основание чл. 91 ал.3 от Изборния кодекс Ви каня да участвате в консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии за община Берковица.

            Консултациите ще се проведат на 15.02.2017г. /сряда/ от 11,00 часа в Заседателната зала на първи етаж на Общинска администрация – Берковица /стаята на съветника/.

На основание Решение № 4182-НС т 01.02.2017г. на ЦИК при консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

б) когато в консултациите участват упълномощено лице/лица/, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

На база взетите решения за квоти в състава на комисиите и техните ръководства партиите и коалициите да представят до 10,00 часа на 20.02.2017 година, както следва:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– три имена и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ         

Кмет на Община Берковица