Актуални Новини

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

LOGOНа 09.12.2013 г. се проведе работна среща по проект „ПРЕВЕНЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И ПОЛИЦИЯТА, НАСОЧЕНО КЪМ УЧИЛИЩАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ”, финансиран по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски“, на Програмата „Учене през целия живот“, Договор № LLP-2013-COM-RP-04. На срещата присъстваха Анелия Якимова, гл. експерт „Образование“ при Общинска администрация гр. Берковица, Филонка Горанова – секретар на МКБППМН, Ивайло Панов, Ваня Младенова – директор на III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица, Румян Горков – директор на Гимназия „Д-р Иван Панов“, педагози, психолози и представители на Районно управление „Полиция“ гр. Берковица. Партньорите по проекта обсъждаха проблемните области и въпросите, които представляват сериозна заплаха в двете училища, участващи в проекта и с какви стратегии, планове и механизми училищата разполагат. Екипът на Общинска администрация направи актуални предложения за подобряване ефективността на проекта по отношение ангажираността на родителите. В началото на 2014 г. се предвиждат специализирани родителски срещи, по време на които ще бъде представена идеята за индивидуално обследване на децата. Очаква се резултатите от обследването да спомогнат за ефективната превенция на агресивно поведение – една от целите на проекта. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства „Коменски”. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.