Актуални Новини

РАБОТНА СРЕЩА

С работна среща на екипа по проекта стартираха дейностите по проект: № BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”. Проектът е финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. Схемата се основава на принципите на партньорство и регионален подход, като за целите на формиране на общ туристически район са формирани партньорства между минимум 3 общини със сходни туристически характеристики. Общата стойност на проекта е 431 240 лева, като безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 95 % и 5 %  е финансовото съучастие на трите партньорски общини – Вършец, Берковица и Годеч. Проектът е с продължителност 18 месеца и включва реализирането на следните основни дейности: Разработване на нови туристически пакети в рамките на туристически район на територията на трите общини; Рекламни и маркетингови дейности; Участие в международни и национални туристически изложения; Изследване въздействието на маркетинговите и рекламни дейности; Експедиентско пътуване на туроператори и журналисти; Организиране на туристически форум.

 

Вашият коментар