Архив

„Разработване на Общ устройствен план на община Берковица”

„Разработване на Общ устройствен план на община Берковица” по обособени позиции:

 Обособена позиция 1: Изготвяне на общ устройствен план на община Берковица

 Обособена позиция 2:      Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ОУПО Берковица съгласно ЗООС и ЗБР.

 

1. Решение

2. Обявление

3. Документация за участие

4. Задание

5. Въпроси и отговори

6. Решение за промяна

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ