Актуални Новини

РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА ОТХВЪРЛИ ИСКА НА МЮСУЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ ЗА ТУРСКАТА БАНЯ

111Районен съд Берковица се произнесе по делото за Турската баня. Решението гласи: ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения от Мюсюлманско изповедание, със седалище гр.София, представлявано от Главния мюфтия ИСК с правно основание чл.108 ЗС – за признаване за установено по отношение на Община Берковица, пл. „Йордан Радичков” 4, представлявана от Кмета, правото на собственост по отношение на имот „Турска баня”, находящ се в град Берковица на административен адрес ул. „Кестенарска” и представляващ ПИ с идентификатор 03928.511.512 с площ от 575 кв.м с построен в имота обект с идентификатор 03928.511.512.1 със застроена площ от 259 кв.м, а по регулационния план на град Берковица – имот с пл.номер 2658 , кв.72, парцел XIII и осъждане на ответника да предаде  владението върху  имота. ОСЪЖДА Мюсюлманско изповедание ДА ЗАПЛАТИ на Община Берковица  направените в производството разноски.  Решението подлежи на обжалване пред ОС – Монтана в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.