Актуални Новини

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – Б Е Р К О В И Ц А

В Държавен вестник бр. 105 от 19 Декември 2014г. е публикувана новата Наредба № 8121з-968/19.04.2011г. В нормативния документ са разписани въведените правила и норми за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
С тази Наредба се определят изискванията за опазване на земеделските земи от пожар и за прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи.

Определени са и изискванията за използването на земеделска техника, която да отговаря на условията за безопасна експлоатация. Наредбата регламентира задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделски земи.
Във връзка с това и предстоящата жътвена кампания, от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица напомняме някои мерки, необходими да се спазват преди, по време и след края на жътвата:
1. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
2. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата
3. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
–  паленето на стърнища и други растителни остатъци;
–  използването на открити огнеизточници.
4. Комбайни, трактори, камиони и друга земеделска техника се допуска в блоковете само след извършена проверка от органите за „Пожарна безопасност и защита на населението”, след издадено становище за допускане/недопускане на земеделска техника до участие в жътвена кампания и при спазване на следните правила:
 Да са в изправност всички възли и механизми;
 Да са оборудвани с необходимите уреди за пожарогасене;
 Да са осигурени срещу възникване на статично електричество и с необходимите светлинни и звукови сигнализации;
 Ежедневно преди излизане на полето да се почистват от натрупан прах, растителни отпадъци и масла;
За неспазване изискванията на Наредбата се носи административно наказателна отговорност, съгласно ЗМВР и ПУДМВР.
15.06.2015г.                        От Ръководството на РСПБЗН
гр.Берковица