Актуални Новини

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

Във връзка със зачестилите инциденти при използване на отоплителни и електронагревателни уреди, от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица, отново напомняме някои от основните правила при експлоатацията им:

 1. ОБЩИ ПРАВИЛА:
 • Всички отоплителни и електронагревателни уреди трябва да се експлоатират на разстояния до съседни горими предмети не по-малко от 50см., или на друго безопасно разстояние указано в инструкцията на производителя!
 • Отоплителни уреди се използват, като се монтират само върху негорима основа.
 • Забранява се сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху/или в близост на отоплителните уреди;
 1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БУТИЛКИ С ПРОПАН-БУТАН:
 • Необходимо е осигуряване на естествена вентилация на помещенията;
 • Необходимо е редовно да се проверява изправността на вентилите и газопроводите на подобни уреди. При наличие на пукнатини в газопровода или неизправност на вентила, същите незабавно трябва да се подменят!
 • Бутилките не трябва да се съхраняват в близост до други източници на топлина, тъй като от високата температура пропан-бутана се разширява, което води до повишаване на налягането в бутилката и се получава ВЗРИВ!
 • В никакъв случай бутилките НЕ трябва да се затоплят в гореща вода или чрез поставяне върху друг отоплителен уред!
 • При изтичане на газ от бутилката, се усеща специфичен мирис! В този случай не включвайте осветлението или други ел.уреди, тъй като може да се получи искра и да последва ВЗРИВ! Искра може да се получи и при изключване на електроуред от контакта! Незабавно напуснете помещението, като при възможност преди това отворете прозорците и вратите! Електричеството е редно да се изключи централно, извън загазованото помещение!
 • Не се допуска използването на газови бутилки в сутеренни помещения, спални, бани и санитарни възли.
 • ПРИ ПЕЧКИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:

Под печките за твърдо гориво трябва да има поставена негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 30см. и 20см. встрани, с борд 1см.;

 • Ако печката ви гори трудно и „връща” дим в помещението, най-вероятно става въпрос за натрупани сажди в комина и кюнците, поради което е необходимо същите незабавно да се почистят! Опасността от „връщането” на дима в стаята, се крие не само в това, че може да възникне пожар, но и в това да се задушат пребиваващите хора – особено през нощта, когато спят. Суровата /мокра/ дървесина гори трудно /„непълно горене”/ и отделя голямо количество въглероден окис /СО/, който е без мирис и попадайки в помещенията води до задушаване!
 • Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно се измажат, а прогорелите кюнци на печките да се подменят с нови. Кюнците трябва да са стабилно укрепени!
 • При почистването на отоплителните печки, сгурта трябва да се изхвърля само на установени места, но не и в кофите в които се изхвърлят други горими отпадъци!
 • След всяко презареждане на печките е необходимо плътно да се затварят вратичките им;
 • Не се допуска разпалването на печки на твърдо гориво с леснозапалими и горими течности – бензин, нафта и други подобни. При изливане на подобна течност в затворения обем на горивната камера на печката /преди да бъде запалена/, част от горивото се изпарява и образува взривоопасна смес в това затворено пространство! При поднасяне на източник на възпламеняване се получава взрив! Ако пък вече сте я запалили и искате „да се разгори”, при изливане на горимата течност, може да пламне и съдът в ръката Ви и да предизвикате пожар в помещението!
 1. ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ:
 • При използването на електрически уреди е необходимо да се убедим за изправността на предпазителите в ел.таблото и изправността на уреда, като същия се експлоатира съобразно инструкциите на производителя;
 • При нагряване на контактите и мирис на „изгоряло”, електроуреда незабавно трябва да се изключи и отстрани повредата.
 1. ПРИ ПЕЧКИ НА ТЕЧНО ГОРИВО /НАФТА/:
 • Следете изправността на дозаторите;
 • Не съхранявайте горивото в жилището;
 • Не се допуска повторното запалване на печки с нафта, преди те да са се охладили;

ВНИМАНИЕ:

 • Всички неизправности в отоплителните и електронагревателни уреди се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация!
 • Не оставяйте без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!
 • Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.
 • При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението и се обадете на тел. 112!

От Ръководството на РСПБЗН

гр.Берковица