Актуални Новини

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” БЕРКОВИЦА

Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности по защитата на населението:

1. предупреждение;

2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;

3. оповестяване;

4. спасителни операции;

5. ограничаване и ликвидиране на пожари;

6. операции по издирване и спасяване;

7. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

8.  оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари,
бедствия и извънредни ситуации;

9. разсредоточаване на културни и материални ценности;

10. други операции, свързани със защитата.

За изпълнението на тези дейности, доброволците:

1. участват в обучения, тренировки, състезания и учения;

2. поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи.    

     Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да членуват в доброволните формирования.

При включване в доброволно формирование доброволецът има право на:

1. първоначален основен курс на обучение и поддържащо обучение;

2. неплатен отпуск за участие в обучение и за изпълнение на задачи по
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации
и отстраняване на последиците от тях, който му се признава за служебен или
трудов стаж;

3. застраховка;

4. осигуряване за всички осигурени социални рискове;

5.   възнаграждение  при  участие  в  дейности  по  предотвратяване  или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях;

6. възнаграждение при участие в обучения и практически учения;

7. екипировка;

8. помещения, специализирана техника и оборудване;

9.   пълна информираност  за дейностите,  които  ще  осъществява като доброволец.

При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи, за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или произшествието, до изкуствени или естествени водоизточници доброволецът има правата по чл. 91а, ал. 1, т. 1, 2 и 6 от Закона за МВР.

Доброволците, които притежават съответната категория за управление на моторно превозно средство и правоспособност, могат да управляват и работят със специализирана техника, с която разполага доброволното формирование.

Източник: „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”

При желание за записване или за повече информация се свържете с кмета на съответното населено място или началника на съответната районна служба по пожарна безопасност и защита на населението.

12.02.2013г.                                                      Инспектор ДПК,П и ПД

гр.Берковица                                                             

 

 

Вашият коментар