Актуални Новини, Новини

РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

watermarked-DSC00507Днес, 31 юли 2020 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 16 общински съветници. В началото на заседанието специален поздрав от Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова и Председателя на ОбС – Берковица Милован Жан получи Мария Здравкова, завоювала шесто място на Европейското първенство по биатлон за младежи и девойки в Австрия. С решение на ОбС – Берковица бе дадено съгласие да се отпуснат 2000 лв. еднократна парична награда на шампионката.

watermarked-DSC00511Бе предоставена информация от Венета Асенова – гл. експерт „Образование”  за приключване на учебната 2019/2020 година в община Берковица, проблеми и мерки за решаването им и готовност за успешно провеждане учебния процес през новата 2020/2021 учебна година. Бе представен отчетът на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2019 година, както и отчетът за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица за 2019 година, докладван от Цветко Русинов – директор.

Общински съвет –Берковица даде съгласие средствата в размер на 1000 лв. от отмененото събитие „Гушански сбор по Спасовден“ в с. Замфирово да бъдат пренасочени за подготовката и провеждането на 20-годишния юбилей на Ансамбъл за изворен фолклор „Гушанци“, представителен ансамбъл на НС на ЦИОФФ – България, който е носител на много български и международни отличия.

Бяха внесени и приети четири извънредни докладни записки. Общински съвет – Берковица даде съгласие за включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово в списъка със защитени училища за учебната 2020/ 2021 година. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 2 от  Закона за предучилищното и училищното образование,  чл. 3, ал.1 от ПМС 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища  предлага  Второ основно училище „Христо Смирненски“, град Берковица да бъде включено в списъка на средищните детски градини и училища през учебната 2020/2021 година. На основание чл. 6 и §1, ал. 1 от Допълнителните и заключителни разпоредби от Наредбата за символиката и отличията на Община Берковица Общински съвет – Берковица утвърди състава на Временна комисия по символиката с председател Горан Атанасов. Последната извънредна докладна записка бе относно безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на три броя язовири, находящи се на територията на община Берковица, които не могат да бъдат стопанисвани и управлявани от общината – язовир „Широка поляна“, язовир „Мишковец“, язовир Валога в с. Гаганица.

В края на заседанието бяха обсъдени питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

https://www.youtube.com/watch?v=ZYz1iPhBn_g&feature=youtu.be