Актуални Новини, Новини

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27.05.2022 г.

съветници на РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27.05.2022 г.

На 27 май 2022 година, от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА – Берковица, се проведе от редовно заседание на Общински съвет – Берковица.
Общински съвет – Берковица прие отчет за дейността за 2021 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, представен от Невена Григорова – Управител. Бяха приети и отчет за дейността за 2021 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, представен от д-р Малвина Павлова – Управител и отчет на „МБАЛ“ ЕООД, представен от Юлия Веселинова – Прокурист. Бяха приети и отчетите за 2021 г. за приходите и разходите на „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД и на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Берковица.
Общински съвет – Берковица възложи на Общинска администрация – Берковица да води преговори с новите собствениците на автогарата за отсрочка до три месеца, като за този период да потърси и подготви ново предложение за обособено място на автобусна спирка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет – Берковица прие мерки за подобряване събираемостта на таксите за вода и ограничаване разхищаването на същата както следва:

 • Във връзка с чл. 39, ал. 5, т.1 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, съгласно която за случаите на nompe6umeлu, които нямат монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща по 6 куб. м. при топлофицирано жилище и по 5 куб. м. – при нетоплофицирано жилище за всеки обитател.
 • Средствата за водомерите се осигуряват от Общинска администрация и ще се изплащат от абонатите за срок от 6 месеца след монтирането.
 • Всеки абонат поема разходите по изграждането на водомерна шахта или ремонт на съществуваща такава.
 • Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредбата при установяване на незаконно присъединяване към водопроводните и канализационните системи съответните отклонения се прекъсват, а изразходваните, отведените и пречистените количества вода се определят по реда на чл. 35, ал. 6 от Наредбата за едногодишен период освен ако се докаже, че периодът е по-малък. В тези случаи, в изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата подаването и отвеждането на вода се спират за целия имот без предварително уведомяване до заплащане на дължимата сума.
 • За възстановяване на прекъсването разходите се заплащат от прекъснатия абонат.
 • „ВиК – Берковица” ЕООД да продължи ежемесечно да събира старите задължения на абонатите.
  Общински съвет – Берковица даде съгласие Община Берковица да отпусне сума в размер на 2000 лв. за финансово подпомагане на вокална формация „Лачени обувки“ в Международния младежки фестивал на изкуствата „Музите“ в гр. Созопол. Общински съвет – Берковица даде съгласие да бъде подпомогнат и „Гушански сбор по Спасовден“ със сумата в размер на 2000 лв.
  Общински съвет – Берковица прие Община Берковица да кандидатства в Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на българските общини и декларира, че община Берковица приема и прилага в дейността си 12-те принципа на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Като възлага на кмета на Общината да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на община Берковица в процедурата за присъждане на Европейския етикет.
  На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет – Берковица прие и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица в следния вид:
  1.Създава се нов чл. 10е със следния текст:
  1.1.Собствениците на извънгабаритни и/или ППС над 12 т. или лицата, които извършват превози с извънгабаритни и тежкотоварни пътни превозни средства, по общински път MON 1001- в участък от гр. Берковица до зона „Ком”-от началото на ул. “Бук” – до хижа „Ком”-нова“, при превишаване на допустимата максималана маса над 12 тона“ са длъжни да подадат в Общинска администрация Берковица, заявление за издаване на необходимото разрешително по образец. (приложение № 8).
  1.2.Цената за движение на извънгабаритни и тежкотоварни пътни превозни средства, които ползват общински път MON 1001- в участък от гр. Берковица до зона „Ком” от началото на ул. “Бук”, до хижа „Ком” – нова, при превишаване на допустимата максимална маса над 12 тона, се предлага от кмета на Община Берковица и се определя от Общински съвет – Берковица в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица.
  1.3.Желаещите да извършват превози на товари по чл.10е, ал.1 по-горе, подават писмено заявление до кмета на Община Берковица. Собствениците, или лицата, които извършват превоза, или възложителите на превоза са длъжни да подават в общината заявление за издаване на необходимото разрешително 10 дни преди изтичането му.
  1.4.Ограниченията, посочени в ал. 1 по-горе не се отнасят за товарни и специализирани автомобили на аварийните служби за отстраняване на аварии, и снегопочистващата техника.
  Във връзка с докладна записка от Милован Жан Панталеев относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица, с Решение №1063, Общински съвет – Берковица прие: не прекратява предсрочно правомощията на председателя на ОбС – Берковица – Деян Еленков след проведена процедура по тайно гласуване по реда на ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица

Поради изчерпване на дневния ред, Общински съвет – Берковица приключи своята работа и председателят закри заседанието в 16:58 часа.