Актуални Новини, Новини

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – БЕРКОВИЦА ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА

Община Берковица

На 28.01.2022 година се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица чрез видеоконферентна връзка. Присъстваха – 16 общински съветника. Отсъства – 1 общински съветник – Калин Статков – по уважителни причини. Присъстваха още: Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, специалисти от Общинска администрация – Берковица.
Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица откри и ръководи сесията, като обяви предложения дневен ред. Той предложи в дневния ред да бъде включена за обсъждане и разглеждане допълнително внесена докладна записка от група общински съветници от БЗНС, относно прекратяване правомощията на управителя на ВиК-Берковица.
Сесията се проведе при следния дневен ред:
1.Информация за дейността на Музеен комплекс – Берковица. Мерки за подобряване дейността и План-програма за 2022 година. Докладва – Станислава Витанова – ВрИД Управител
2.Информация за дейността на „Обредни дейности” ЕООД – Берковица за 2021 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение. Докладва – инж. Иво Димитров – Прокурист.
3.Докладни записки. Докладват – председатели на ПК.
4.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.
По т.1 от Дневния ред, ОбС – Берковица прие доклада на Музеен комплекс – Берковица, включващ информация за дейността през 2021 г., финансов отчет за 2021 г., план-програма и мерки за подобряване на дейността за 2022 г. ОбС – Берковица възлага на ОбА – Берковица и на служителите на Музеен комплекс – Берковица да се разработи в едномесечен срок план-програма за подобряване на развитието и дейността на музейния комплекс, която да включва разнообразяване на културния продукт, обогатяване на рекламната дейност и подобряване на инфраструктурата – сграден и културен фонд.
По т.2 ОбС – Берковица прие отчета за дейността на „Обредни дейности“ ЕООД, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за календарната 2021 година, като одобрява набелязаните мерки и насоки.
Беше приета и „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2022 година”.
По решение на ОбС – Берковица беше взето и решение за отпускане на еднократна финансова помощ от 600 лева (шестстотин лева) на двама наши съграждани – Димитър Георгиев Христов от гр. Берковица, за възстановяване на разходи за операция, като се задължава лицето да представи необходимите разходно-оправдателни документи. Решение за еднократна финансова помощ беше одобрено и за Петър Йорданов Иванов от с. Бързия, за възстановяване на разходи след пожар на жилищна сграда, като се задължава лицето да представи необходимите разходно-оправдателни документи.
Във връзка с допълнително внесена докладна записка от група общински съветници от БЗНС в ОбС – Берковица, бе взето решение: ОбС прекратява правомощията на управителя на „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, г-жа Даниела Захариева. Като своевременно ОбС – Берковица ИЗБИРА за ПРОКУРИСТ на общинско търговско дружество „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, г-н Йордан Велков.