Актуални Новини, Новини

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 23 април 2021 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 17 общински съветници.

Новият председател на ОбС- Берковица Деян Еленков откри заседанието, което след гласуване, се проведе при закрити врата.

Първата точка от дневния ред включваше информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”, гр. Берковица за 2020 година, както и набелязани мерки за подобряване работата на мероприятието през 2021 година. Г-н Димитров представи отчета и призова гражданите да се включат активно в инициативата за намаляване на транспортираните отпадъци до регионалното депо – Монтана. Обърна се с молба към тях за спазване на Наредбата на Община Берковица за управление на отпадъците на територията на общината.

Последва приемане на финансовия отчет и анализ за финансовото състояние на „В и К-Берковица“ ЕООД гр. Берковица за 2020 година, докладван от инж. Даниела Захариева-Управител. С единодушие бе приет и отчета за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2020 година, докладван от Сибилия Дамянова – Директор. Димитринка Йоцова, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица, представи отчет за дейността на комисията за 2020 година.

Общински съвет – Берковица прие Общински план за младежта за 2021 година. Целта на плана е да се предложи и изпълни набор от приоритетни мерки за насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване, развитие на младите хора в малките населени места, повишаване ролята на младежта в превенцията на престъпността, развитие на междукултурния диалог и младежкото доброволчество.

Общински съвет – Берковица прие и План за интегрирано развитие на община Берковица /ПИРО/ за периода 2021 -2027 г. Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Във връзка с инвестиционни намерения за обособяване на парко места в кв. ,,Заряница“, гр. Берковица, Общински съвет – Берковица даде съгласие за изработването на ПУП- ПРЗ за УПИ I, кв. 8 по рег. план на кв. Заряница, общ. Берковица /ПИ 03928.510.13 по КККР на гр. Берковица/.

На заседанието бе взето решение за актуализиране заплатата на председателя на ОбС – Берковица, която ще бъде спрямо отработените от него часове. Работното му време ще се редуцира от 8 на 4 часа.

В дневния ред бяха гласувани и приети и две извънредни докладни. Първата бе приета с единодушие от общинските съветници относно отпускане на еднократна помощ на наследниците за състоялото се погребение на големия родолюбец, учител, творец и чудак Валентин Пешков. В залата, с едноминутно мълчание, бе почетена неговата памет.

Втората докладна записка бе относно промени в състава на постоянни комисии към Общински съвет Берковица. Те са свързани във връзка с предсрочното прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет Берковица – г-н Милован Жан Панталеев с Решение № 582 от Протокол № 30 от 31.03.2021 г. и предвид Решение № 584 от Протокол № 30 от 31.03.2021 г. на Общински съвет – Берковица, с което е избран Деян Еленков за нов председател на  Общински съвет – Берковица

Във връзка с тези промени Общински съвет – Берковица реши за председател на Постоянната комисия по икономика, приватизация и инвестиционна политика на мястото на Любомир Тодоров да бъде Калин Статков, за член на същата комисия на мястото на Деян Еленков да бъде Мирослав Илиев, на Добромир Йоцов да бъде Милован Жан Панталеев, за член на Постоянната комисия по Европейска, социална, етническа и демографска интеграция и връзки с граждански общества на мястото на Деян Еленков да бъде инж. Милчо Доцов, на мястото на Пламен Илиев да бъде Милован Жан Панталеев и за председател на комисията да бъде Георги Евгениев, за член на Постоянната комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на мястото на Деян Еленков да бъде Милован Жан Панталеев, на мястото на д-р Иван Иванов да бъде Георги Евгениев, на мястото на инж. Милчо Доцов да бъде избран инж. Борис Цветков, за член на Постоянната комисия по туризъм, селско и горско стопанство на мястото на Георги Евгениев да бъде д-р Иван Иванов.

В края на заседанието бяха обсъдени питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.