Актуални Новини

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 25 май 2018 г. /петък/ от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА – Берковица ще се проведе редовно заседание на Общински съвет.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „В и К- Берковица“ ЕООД, гр.Берковица за 2017 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
  2. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2017 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
  3. Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица за 2017 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
  4. Докладни записки
  5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

На 25 май 2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала ще се проведе Ден на кмета с кметове и кметски наместници на населените места в Община Берковица.