Актуални Новини, Новини

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 18 декември 2020 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведе последната редовна сесия на Общински съвет – Берковица за 2020 година. Присъстваха 16 общински съветници. В началото на заседанието кметът на Община Берковица Димитранка Каменова представи отчета за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2020 година.

С решение на Общински съвет – Берковица бе прието общинското лечебно заведение на територията на община Берковица „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД гр. Берковица да се освободи от такса битови отпадъци за 2021 година. Разходите за таксата битови отпадъци на общинското лечебно заведение „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД – гр.Берковица са в размер 5060,34 лв. и ще бъдат за сметка на общинските приходи. Общински съвет – Берковица взе решение и „Медицински център 1 Берковица „ ЕООД гр. Берковица да бъде освободен от такса битови отпадъци за 2021 година, като разходите за ТБО на общинското лечебно заведение са в размер 965,95 лв. и ще бъдат за сметка на общинските приходи.

Общински съвет-Берковица прие годишната план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията за обществено ползване за 2021 година.

На заседанието бе приета и докладна относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение пред Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”. Основната цел на процедурата  е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. През 2020 г. патронажната грижа за уязвими лица, вкл. поставени под карантина поради COVID-19, се оказа добре работещ механизъм за подкрепа в особено трудни условия за хората в риск от социално изключване и за ограничаване на разпространението и справяне с последиците от COVID-19.

На редовната сесия на ОбС – Берковица бяха внесени и три извънредни докладни. Едната бе относно кандидатстване на Община Берковица по проект „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с обект: „Частичен ремонт на помещенията и дворното пространство в детска ясла – гр. Берковица“. Общинският съвет Берковица даде съгласие да бъде осигурен собствен принос в размер на 50% от общата стойност на проекта. Втората докладна записка бе относно освобождаване на читалищата на територията на община Берковица от такса битови отпадъци за 2021 година. Общият размер на разходите за ТБО е 20936.92. лв. и ще бъде за сметка на общинските приходи. Третата докладна бе относно приемане на план-програмата за заседания на Общински съвет – Берковица през І-то тримесечие на  2021 година.

В края на заседанието бяха обсъдени питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.