Актуални Новини, Новини

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 29 януари 2021 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведе първата редовна сесия на Общински съвет – Берковица за 2021 година. Присъстваха 17 общински съветници. В началото на заседанието с единодушие бе приет бюджетът на Община Берковица за 2021 година, докладван от кмета на Община Берковица  Димитранка Каменова. Г-жа Каменова представи в резюме и своя отчет за изпълнение на „Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2020 година.  На заседанието бе приет и културният и спортният календар на Община Берковица за 2021 година. От културните мероприятия през годината са предвидени да се състоят значими събития като Международен детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки”, Пети Северозападен фестивал на духовата музика “Берковската духова музика Фест”, Фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“, конкурс за връчване на Националната литературна награда ”Йордан Радичков“. От спортните събития, освен познатите на всички до сега, са включени и няколко нови мероприятия. Сред тях са Еко турнира по карате и джу джицу, който ще се проведе на градския стадион в началото на месец юни, факелно шествие по случай 3 март до лесопарк „Калето“, поход до местност „Хайдушки  водопади“ през месец април.

На днешното заседание Общински съвет – Берковица прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица.

Общински съвет – Берковица прие и годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2021 година в съответствие с  разпоредби на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

На сесията бе приет отчетът за дейността на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2020 година до 31 декември 2020 година.

Общински съвет – Берковица даде съгласие за разкриване  на специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Берковица, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. Броят на потребителите на социалната услуга е 67, а на асистентите, които ще извършват дейността по предоставяне на услугата, е 22.

Общински съвет – Берковица даде съгласие за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги  в Община Берковица, който да подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.

На редовната сесия на ОбС – Берковица бяха внесени и две извънредни докладни. Общински съвет – Берковица даде съгласие да се промени предназначението на ПИ с идентификатор 03928.515.474 по КК и КР на гр. Берковица – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване ,,За Обществено обслужване- Молитвен дом” и площ от около 418 кв. м. по данни от КК , като се предвиди ново отреждане на имота ,,За жилищно строителство”.

Общински съвет – Берковица даде съгласие Община Берковица да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за финансиране за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“ (последно изменени с решение на УС Протокол №2/12.08.2020г.) с проект: „Разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа, пречиствателна станция  за отпадъчни води и довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води“.

В края на заседанието бяха обсъдени питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

watermarked-DSC04553