Актуални Новини, Новини

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 26 февруари 2021 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 17 общински съветници. В началото на заседанието Станислава Витанова – ВрИД Управител представи подробна информация за дейността на Музеен комплекс – Берковица за изминалата 2020 година, мерки за подобряване дейността му и план-програма за 2021 година. Бе приет и отчета за дейността на „Обредни дейности” ЕООД,  гр. Берковица за 2020 година, докладван от инж. Иво Димитров – Прокурист.

С единодушие бе гласувана „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Берковица за периода 2021-2023 год.” С програмата се цели намаляване на популацията на безстопанствените кучета, чрез прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

Общински съвет – Берковица прие отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на Община Берковица за 2020 година, както и Програмата за развитие на туризма на Община Берковица за 2021 година. Бе приет и отчета за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците“ за 2020 г. и приложенията към нея – Програма за опазване на околната среда, вкл. раздел „Лечебни растения“ за 2020 г.

Общински съвет – Берковица даде съгласие за безвъзмездно предоставяне на имот – частна общинска собственост /Общинска почивна станция „Ком“ в местността „Горната кория“, община Берковица/ за управление и стопанисване на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица – звено на общинска бюджетна издръжка.

Общински съвет – Берковица гласува система за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Берковица.

На редовното заседание бяха приети и четири извънредни докладни. Първата бе относно промяна предназначението на общински недвижим имот, от публична общинска собственост  по чл. 3, ал. 2 – в частна общинска собственост по чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост на ПИ с идентификатор 03928.515.474 по КККР Берковица. Общински съвет – Берковица даде съгласие Община Берковица да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“ (последно изменени с решение на УС Протокол № 2/12.08.2020г.) с проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализация на част от ул. „Мир“ кв. Раковица, гр. Берковица“. Третата докладна записка бе относно предоставене на временен безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица в размер на 10000,00 лв. за финансиране разплащанията по Договор BG05FMOP001-5.001-0067-C01  „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19- гр. Берковица“. Временният безлихвен заем ще бъде възстановен след приключване на договора и верифициране на разходите от управляващия орган,  но не по късно от 31.12.2021 година. Последната извънредна докладна записка бе относно безвъзмездното предоставяне за управление, със срок от десет години, на помещение – публична общинска собственост, находящо се в сградата на Общинска администрация – Берковица, 2 етаж, стая № 206, на Районна здравноосигурителна каса – Монтана.

В края на заседанието бяха обсъдени питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.