Актуални Новини, Новини

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 28 май 2021 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 13 общински съветници. След гласуване, заседанието се проведе при закрити врата.

Първата точка от дневния ред включваше отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица, докладвани от Невена Григорова – Управител.  Бе приет и отчета за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица и „МБАЛ – Берковица“ ЕООД.

Общински съвет Берковица прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2021 година. Предвидената сума за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2021 година е в размер на 3000,00 лева.

Общински съвет – Берковица даде съгласие Община Берковица да изпълнява услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по Проект BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +,  с наименование: „Патронажна грижа + в община Берковица“, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като кмета на община Берковиц възлага изпълнението на услугата на Центъра за обществена подкрепа – гр. Берковица, ул. Ашиклар № 7.

Общински съвет – Берковица прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица. Промените се налагат във връзка с влизане в сила от 01.04.2021 г. на проект на Генерален план за организация за част от Централна градска част на гр. Берковица. На територията на гр. Берковица се създават места за паркиране на автомобили „Платен абонамент“, които да бъдат ползвани срещу заплащане от физически и юридически лица. Режимът на паркиране за местата „Платен абонамент” се определя в дните от понеделник до събота от 07:00 ч. до 19:00 ч.

Общински съвет – Берковица прие и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица. Промените са свързани пряко с промените в Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица. Въвежда се такса за предоставяне на услуга ползване на паркомясто в „Платен абонамент“ за времеви диапазон от 07.00 до 19.00 ч. за 1 /един/ календарен месец.

Общински съвет – Берковица даде съгласие Община Берковица да кандидатства за финансиране по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.522 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“от Стратегия за водено от общностите местно развитие  на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” с проект: „Популяризиране и съхранение на културното наследство на община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали“.

Общински съвет – Берковица даде съгласие за използване на средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, в размер на 20 000 лв.( двадесет хиляди лева ) за разработване на нова програма за управление на отпадъците, съгласно изискванията на Национални план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. Част от натрупаните средства от отчисленията по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците да се използват за финансиране на дейности по почистване на речните корита в община Берковица от смесени битови отпадъци, във връзка с възлагателно писмо на Окръжна прокуратура-Монтана с вх.№ РК-00-141/18.01.2021г. и  закупуване на съдове за битов отпадък за обезпечаване на нуждите на населението от същите.

Общински съвет – Берковица прие докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2020 г. на читалищата на територията на община Берковица.

Общински съвет –Берковица прие извънредна докладна във връзка с младата гордост на Берковица – шестгодишният берковски шахматист Велислав Захариев.  Бе решено малкият шампион да бъде поощрен с парична награда в размер на 300 лв. за постигнати високи резултати на национални и международни шахматни турнири.