Актуални Новини, Новини

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 25 юни 2021 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 16 общински съветници.

Първа точка от дневния ред включваше oтчет за дейността на Дом за стари хора с ОЛБ – гр. Берковица за 2020 г., представен от Ради Иванов – Директор. Бе приет и отчета за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция – с. Бистрилица за 2020 г., докладван от Иван Иванов – Директор.

На провелата се редовна сесия Общински съвет – Берковица даде съгласие за времето от месец октомври 2021 г. до края на учебната 2021/2022 година да се осигури безплатен транспорт на учениците от гимназиален етап от кв. „Раковица” до град Берковица с маршрут: автоспирка кв. „Раковица” – автоспирка Битов комбинат гр. Берковица. Даде съгласие и за откриването на ученическа автобусна линия кв. „Беговица” – ж-к „Заряница”- III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица-ж-к „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица, с час на тръгване – 7,30 ч. от кв. „Беговица“, за времето от месец октомври 2021 г. до края на учебната 2021/2022 година

Общински съвет – Берковица прие План за действие на Община Берковица в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023г.)

Общински съвет – Берковица взе решение да се актуализира Културния календар на Община Берковица за 2021 г. като средствата в размер на 5 000 лв., предвидени за непровелият се фестивал „Лачени обувки“, да бъдат пренасочени за организиране и провеждане на други инициативи – Празник на село, с. Ягодово, Пленер по дървопластика и живопис, с. Слатина и дофинансиране на конкурс и връчване на Национална литературна награда ”Йордан Радичков“.

Общински съвет – Берковица даде съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на Общинска почивна станция „Ком“ с начална месечна наемна цена  500,00 лв. без ДДС, като се задължава спечелилият търга да внесе дванадесет месечни вноски като депозит, който ще бъде възстановим след изтичане на договора с приемно предаване на сградата.

Общински съвет – Берковица даде съгласие за предоставяне на безлихвен заем на Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“- гр. Берковица  за финансиране изграждането на STEM център в размер на 20000,00 лв. със срок за възстановяване не по-късно от 31.12.2021 г. Сумата ще се изплати от бюджетната сметка на Община Берковица, след прехвърляне от набирателната сметка за ползване на временен безлихвен заем от Община Берковица.

За постигнати високи спортни резултати Общински съвет – Берковица взе решение да награди с еднократна финансова награда в размер на 1000 лв. отбора по приложно колоездене – Берковица и волейболния отбор „ТОНИ-СПОРТ“.

В края на заседанието бяха обсъдени питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.