Актуални Новини

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 26 май 2017 г. се проведе редовно задедание на ОбС-Берковица, което бе първо за новоизбрания председател Иван Иванов. Присъстваха 20 общински съветници, които разгледаха близо 40 докладни записки. Внесени бяха три извънредни докладни. Сесията протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

гр. Берковица за 2016 година. Проблеми, мерки и предложения за

подобряване на работата.

  1. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за възрастни

хора с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2016 година. Проблеми,

мерки и предложения за подобряване на работата.

  1. 3. Отчет за дейността на Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица.

Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

  1. 4. Докладни записки
  2. 5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Местният парламент прие някои от следните докладни:

– Докладна, относно упълномощаване на представител за Община Берковица за участие в редовно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София;

– Докладна, относно приемане отчет за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост гр. Берковица за 2016 г.;

– Докладна, относно приемане отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост гр. Берковица за 2016 г.;

– Докладна, относно приемане отчет за дейността на Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица за 2016 г.;

– Докладна, относно определяне размера на възнаграждението и продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет – Берковица, считано от 01.05.2017 година и др;

Направена бе и промяна в Културния календар на Община Берковица – добавен бе 60-годишния юбилей на клуба на туристите-ветерани „Ком“.