Земеделие

Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2024-2025 г.

ПРОТОКОЛИ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА СТОПАНСКАТА 2024/2025 Г. ПО ЧЛ.37И, АЛ.4 И АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ ПО ЗЕМЛИЩА, ПУБЛИКУВАНИ НА 16.04.2024 Г.

Землище гр. Берковица
Землище с. Бокиловци
Землище с. Бързия
Землище с. Замфирово
Землище с. Комарево
Землище с. Котеновци
Землище с. Лесковец
Землище с. Мездрея
Землище с. Рашовица
Землище с. Ягодово

Протокол за извършване на допълнително разпределение на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване за землище с. Песочница, общ. Берковица, за стопанската 2024/2025г.публикуван на 29.05.2024г.

Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2023-2024г.

ПРОТОКОЛИ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024 Г. ПО ЧЛ.37И, АЛ.4 И АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ ПО ЗЕМЛИЩА, ПУБЛИКУВАНИ НА 18.04.2023 Г.:

Землище гр. Берковица
Землище с. Бокиловци
Землище с. Бързия
Землище с. Замфирово
Землище с. Костенци
Землище с. Котеновци
Землище с. Лесковец
Землище с. Мездрея
Землище с. Рашовица
Землище с. Ягодово

Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2022-2023 г.:

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАприложение 4 – публикувано на 28.02.2022г. приети с решение на ОбС №964/прот. 46 от 25.02.2022г.

СПИСЪК ИМОТИ ОБЩО ПОЛЗВАНЕприложение 1а – публикувано на 28.02.2022г. приети с решение на ОбС №964/прот. 46 от 25.02.2022г.

СПИСЪК ИМОТИ ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕприложение 1б – публикувано на 28.02.2022г. приети с решение на ОбС №964/прот. 46 от 25.02.2022г.

Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г.:

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – приложение 4;

СПИСЪК ИМОТИ ОБЩО ПОЛЗВАНЕприложение 1а;

СПИСЪК ИМОТИ ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕприложение 1б