Актуални Новини

РЕЗУЛТАТЕН ДИАЛОГ МЕЖДУ НСОРБ И МОСВ

На 7 ноември 2013 г. се проведе среща между ръководството на МОСВ и  НСОРБ за обсъждане на проекта на Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,  изисквани при депониране на отпадъци. Основните дискутирани теми  бяха размерът на отчисленията за периода 2014 – 2020 г., отпадане на двойния размер на отчисленията за депата, които не отговарят на  нормативните изисквания, както и възможностите за стимулиране на  общините, полагащи усилия за намаляване на количествата на  депонираните отпадъци.  В резултат на задълбочените дискусии и представените мотиви към  позициите на двете страни, се постигнаха следните договорености:  • Отпадане на широко определените основания за заплащане в  двоен размер на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на  отпадъците, за депата, неотговарящи на нормативните изисквания. • Плавно увеличаване на размера на отчисленията за периода 2014 – 2016 г. Период, през който ще се изгражда и въвежда в експлоатация  необходимата инфраструктура за третиране на отпадъците с цел постигане на заложените в законодателството цели за повторна употреба и  рециклиране, намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. Размерът на отчисленията от 2017 г.  ще нарасне с по-голяма стъпка и за 2020 г. следва да достигне 95 лв./т  депонирани отпадъци.  Предвидено е проектът на наредба да бъде одобрен най-късно до 20  ноември. НСОРБ вече е предоставило на Министерството предложения за размера на отчисленията.  НСОРБ вече е изпратило  информация до всички кметове на общини и председателите на общински съвети за договорените размери на отчисленията за 2014 г. Това ще бъде  необходимо з  своевременната подготовка и актуализация на общинските план-сметки за определяне на размера на такса „битови отпадъци”, според планираните нови по-ниски стойности на отчисленията. /Информационен бюлетин на НСОРБ/