Актуални Новини

РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОТПАДНАЛИ УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 31 октомври 2012 г. в Гранитна зала на Министерски съвет министър председателят на Р България г-н Бойко Борисов, в присъствието на министъра на образованието, младежта и науката г-н Сергей Игнатов, официално връчи договор № BG051PO001-4.1.06-0033 за финансиране на проект „Възможности за реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на община Берковица”.

 Проектът се изпълнява съвместно от Сдружение „Рома – Берк“ гр. Берковица – водеща организация с партньор Четвърто основно училище „Г. С. Раковски“ – гр. Берковица. Проектът се осъществява по схема за безвъзмездна помощ „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Продължителността на дейностите е 12 месеца – от 10 септември 2012 г. до 10 септември 2013 г. Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 132 996,47 лв. Част от финансирането, в размер на 5688,60 лв., се предоставя от Европейския фонд за регионално развитие за закупуване на компютърно оборудване за нуждите на проекта.

Общата цел на проекта е да допринесе за предотвратяване на тенденциите, свързани с ранното напускане на образователната система у нас, улесняване на достъпа до образование и засилване на мотивацията на деца и ученици от малцинствени групи и такива в неравностойно положение за повторно включване в образователния процес.

Специфичните цели са:

  1. Идентифициране на непосещаващи училище подрастващи от ромски произход в регион с компактно ромско население (община Берковица), базирано на анализ на причините за това обстоятелство;
  2. Разработване и прилагане на системи за мотивация на отпадналите ученици с оглед на тяхната реинтеграция в учебния процес;
  3. Индивидуална работа с родители, семейства на отпаднали ученици и представители на ромската общност за мотивиране и предизвикване на специални въздействия върху подрастващите с оглед тяхното повторно включване в образователния процес;
  4. Създаване и прилагане на индивидуални програми, способстващи устойчивата реинтеграция на отпадналите в образователния процес и предотвратяване на отпадането при застрашени подрастващи.

Проектът предлага мерки за привличане на отпадналите ученици от ромски произход в образователната система, осигуряване на допълнителни занимания с тях и предприемане на редица действия за улесняване на достъпа до образование на ромските деца. Освен дейностите, насочени към по-пълно обхващане и приобщаване на учениците от ромски етнически произход, другите мерки по проекта ще бъдат насочени към мотивация на родителите от ромската етническа група за включване на децата им в учебния процес, както и допълнително обучение по български език на отпаднали ученици от ромски произход, разработване на адаптирани учебни планове и учебни програми за отпаднали ученици, предоставяне на допълнителна педагогическа помощ и методическа подкрепа на учители и експерти за работа с отпаднали ученици в мултикултурна среда.

 

Вашият коментар