Актуални Новини

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

1„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“.

111Община Берковица подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на финансова помощ по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. Стойността на проекта на Община Берковица е 5 831 606,44  лева / Пет милиона осемстотин тридесет и един  шестотин и шест лева и 44 ст/ или 6 997 927,73 /Шест милиона деветстотин деветдесет и седем деветстотин двадесет и седем лева и 73 ст./с ДДС.

Проектът включва  реконструкция и рехабилитация  участъци от общински пътища на територията на Община Берковица:

(Път MON 2008, Път MON1091, Път MON1012, Път MON2002, Път MON1001, Път MON1013) – пътни участъци в село Бързия; Слатина – Драганица /границата с Община Вършец/; Гаганица-Котеновци-Черешовица; село Боровци; Котеновско шосе от ул. „Берковска река“  до разклона за язовира; ул. „Бук“, гр. Берковица.

Общо по проекта ще се рехабилитират и цялостно преасфалтират 12,4 км. от общинската пътна мрежа, 71 893 кв. м площ и 10 010 кв. м тротоари в населените места.

С реализирането на настоящият проект ще бъде постигната цел 6 – Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху: стимулиране на местното развитие в селските райони.  Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Изпълнението на дейностите по проекта са изцяло в съответстиве с „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.” Реализирането му е свързано с  целите за развитие на селските райони, допринасящи за стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има три цели:

 1. Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;
 2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;
 3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Общата цел на настоящото проектно предложение съответства напълно на Трета цел от ПРСР 2014-2020. Тя е насочена към стимулиране на социално-икономическото развитие на селските райони. В рамките на тази цел се подпомагат интервенции в три приоритетни области, които съвместно целят да развият икономическия потенциал, да съхранят демографския потенциал и да допринесат за социално включване на уязвими групи и ромите, като по този начин способстват за икономическо възстановяване и овладяване на процеса на обезлюдяване и социално изключване.

Проектното предложение е в изпълнение на Приоритет 6 от ПРСР 2014-2020: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, Приоритетна област 6 Б: Стимулиране на местното развитие в селските райони.

Специфични цели на настоящото проектно предложение са както следва:

 1. Развитие на устойчива пътна инфраструктура;
 2. Интегриране на пътната инфраструктура в европейската транспортна система;
 3. Постигане на висока безопасност на пътната инфраструктура;
 4. Ефективно управление на пътния сектор;
 5. Бърз и лесен достъп до социални и образователни услуги;
 6. Увеличаване на инвестиционният интерес в селския район;
 7. Подобряване на транспортната комуникация на територията на общината;
 8. Намаляване на безработицата и бедността в района;
 9. Създаване на туристически интерес и желание за закупуване на имоти в района.
 10. Чрез реконструкцията на общинската пътна мрежа ще се подобри качеството на живот на населението;

Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е спиране на обезлюдяването на селата и тяхното икономическо и социално възраждане.