Актуални Новини, Новини

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Лого - Община Берковица

С настоящото предоставяме за срок от 14 дни Решение № МО16 –ПР/2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци“ в ПИ с идентификатор 03928.513.356 по КККР на гр. Берковица.