Актуални Новини, Новини

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Лого - Община Берковица

С настоящото предоставяме за срок от 14 дни Решение № МО32 –ЕО/2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изменение на общ устройствен план на община Берковица в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05654.70.42 и 05654.70.43 по ККР на с. Боровци, м. Бързия и подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за обединяване и застрояване на същите“ с възложител “Солар Лайт Енерджи” ООД.