Актуални Новини, Новини

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Лого - Община Берковица

С настоящото предоставяме за срок от 14 дни Решение № МО45 – ЕО/2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 03928.201.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, община Берковица” с Възложител Ангел Симеонов.