Актуални Новини, Новини

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Лого - Община Берковица

С настоящото предоставяме за срок от 14 дни Решение № МО46 – ЕО/2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 03928.12.53 и 03928,12,105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, община Берковица“ с Възложител Дара Любомирова.