Актуални Новини, Новини

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

С настоящото предоставяме за срок от 14 дни Решение № МО24 –ПР/2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване в част от сграда с идентификатор 03928.514.43.18, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.514.43 по КККР на град Берковица, с Възложител „Агро База Видин“ ЕООД.