Актуални Новини, Новини

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Лого - Община Берковица

С настоящото се предоставя за срок от 14 дни Решение МО 21 –ЕО/2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за частично изменение на ОУП на гр. Берковица – част от УПИ I, кв. 1, изготвяне на ПУП – ПР за делба на УПИ I, в. 1 по регулационния план на ЖК „Изгрев“, гр. Берковица, общ. Берковица, и нов УПИ VII, кв. 1 „За озеленяване“ ПИ 03928.513.308 по КККР на гр. Берковица и изготвяне на проект за “Изграждане на детска площадка и повишаване на екологичната култура в ж.к. “Изгрев“.