Актуални Новини, Новини

Решение МО-ОС-5/2016г. на Директора на РИОСВ Монтана

Решение МО-ОС-5/2016г. на Директора на РИОСВ Монтана за проект за изменение за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ – „Преотреждане  на земеделска земя, собственост на община Берковица“  за Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и  община Вършец” и промяна предназначението на същата от нива в урбанизирана,  имот 028095, м-т „Тутмата”, землище с. Мездрея, община гр. Берковица.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и пред Административен съд по реда на АПК.
Решението може да прочетете тук