Актуални Новини, Новини

РЕШЕН Е КАЗУСЪТ С ЧАСТНИЯ ИМОТ В РЪГБИ ТЕРЕНА НА ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС-БЕРКОВИЦА

На днешното заседание Общински съвет-Берковица единодушни прие докладната от кмета Радослав Найденов за промяна характера на собственост на имота в ръгби терена на общинския спортен комплекс от частна общинска в публична общинска собственост и обявяването на Спортното игрище за „Обект от първостепенно значение“, както и включването му в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2024 година.

През месец март по предложение на кмета на Община Берковица Радослав Найденов, Общински съвет-Берковица със свое Решение № 164 от Протокол №8/29.03.2024 г. даде съгласие Община Берковица да придобие в собственост, чрез покупко-продажба, поземлен имот с идентификатор 03928.509.224 по кадастрална карта на град Берковица.

В изпълнение на Приоритет 5 – Инфраструктурно осигуряване на общината, Подобряване на парковата среда на територията на Община Берковица – Преговори със собственици с цел закупуване на частен имот в Градски стадион „Мрамор“, от мандатната си програма, г-н Найденов подписа на 05.06.2024 г. договор за покупко-продажба на недвижимия имот, който попада в обхвата на изграденото игрище за ръгби и ролбана.

Чрез придобиването на терена, който е 6996 дка, в собственост на Община Берковица, спортното съоръжение ще функционира нормално и няма да ограничава и нарушава дейността на трениращите.