Актуални Новини

РОДИТЕЛИТЕ БЕЗ БРАК ПОДАВАТ НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, ВСИЧКИ ДЕКЛАРИРАТ ПОСТОЯННО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ В СТРАНАТА

В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. са регламентирани сроковете, в които лицата и семействата, на които в периода от 1 март 2015 г. до 28 юли 2015 г. са отпуснати месечни помощи за деца по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), са длъжни да уведомят писмено дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството живее постоянно в страната. Графикът е следният:

 

  1. До 31 януари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;

 

  1. До 29 февруари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.;

 

  1. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

Приемът на документи е стая 313 на Дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

 

Родителите, живеещи без сключен граждански брак, следва да подадат ново заявление-декларация с всички необходими документи.

 

 

В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, да спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.