Актуални Новини

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ В УЧИЛИЩА, ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ “ПРЕВЕНЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И ПОЛИЦИЯТА, НАСОЧЕНО КЪМ УЧИЛИЩАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ”

DSC025161LOGOВъв връзка с изпълнение на проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”, Договор № LLP-2013-COM-RP-04 по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот” на 11 и 13 февруари се проведоха 2 родителски срещи в партниращите училища по проекта, а именно Трето ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица и Гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица. Родителските срещи протекоха в следния дневен ред: Представяне на проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции” (лектор П. Харалампиева, ръководител на проекта); Права и задължения на родителите според законодателството на Република България (лектор Ф. Горанова, МКБППМН) и информация на родителите за състоянието и тенденциите на правонарушенията сред децата в общината (лектори Д. Генов, н-к група „ОП“ и Н. Стоянов, пол. Инспектор).

Лекторите изказаха личната си ангажираност и готовност за съвместна работа с родителите и ги призоваха да бъдат активни, наблюдателни и отговорни.

 Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства „Коменски”. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.DSC02391