Актуални Новини

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ПОДГОТВИ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 31 май 2016 г. в Министерство на земеделието и храните е внесена стратегия на територията на „МИГ – Берковица и Годеч“ по обявена покана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020. За период от 6 месеца са извършени проучвания на територията за идентифициране на заинтересованите страни, проведени са множество срещи и обсъждания с местното население, в резултат на което е разработена еднофондова стратегия. Тя обхваща мерки включени в ПРСР и мярка 7.6 Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява, на обща стойност 2 933 745 лева. Целта на МИГ – Берковица и Годеч е да засили добавената стойност на подхода отдолу-нагоре, прилаган на територията до 2015 г., като предвижда мерки за развитие на предприемачеството и подобряване на средата на живот на територията, чрез използване на местните ресурси.