Актуални Новини

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи за представяне на одобрената

Стратегия за Водено от общностите местно развитие

и предстоящите дейности през 2017 г.

Срещите ще се проведат:

  • на 27.02.2017 г. от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка, пл. Йордан Радичков 1;
  • на 28.02.2017 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала бивш Синдикален дом, ул. Република №1

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

гр. Берковица, ул.„Д-р Иван Панов” №1 , e-mail: proektmig@abv.bg, https://www.mig-bg.org/