Актуални Новини, Новини

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие и предстоящите дейности през 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”,

организира информационни срещи за представяне на одобрената

Стратегия за Водено от общностите местно развитие

и предстоящите дейности през 2017 г.

Срещите ще се проведат:

  • на 15.03.2017 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Република №1
  • на 17.03.2017 г. от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка,  пл. Йордан Радичков № 1;

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!