Актуални Новини

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи за разясняване на последните приети нормативни промени, касаещи приема на проектни предложение към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“

Срещите ще се проведат:

  • на 09.2017 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. „Република“ № 1;
  • на 15.09.2017 г. от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка,  пл. „Йордан Радичков“  № 1; 

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

гр. Берковица, ул.„Д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/