Актуални Новини

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Обява за прием на проектни предложения

по мярка 19.2-7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“,

финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

 

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 1. Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.090 „МИГ-Берковица и Годеч: 2-7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:

Целта на процедура BG06RDNP001-19.090 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура е:

 • Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ до услуги: културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха; социални услуги; услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии;
 • Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ.
 1. Допустими кандидати:

За подпомагане по мярка 19.2-7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктуракъм стратегията на МИГ-Берковица и Годеч могат да кандидатстват:

 • Общини Берковица и Годеч – за всички допустими дейности по под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища за дейности свързани с културния живот.
 1. Допустими дейности:

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ- Берковица и Годеч, включващи инвестиции в:

 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и улици, тротоари, и съоръженията, и принадлежностите към тях;
 • Изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
 • Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, обзавеждане и/или оборудване на общинска инфраструктура за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението, включително роми;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, в това число и дейности по вертикалната планировка, подобряване на прилежащите пространства;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
 • Изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях.

 

 1. Допустими разходи:

Съгласно стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, допустими разходи са:

 • Изграждане, придобиване, включително отпускането на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество;
 • Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.
 • Нематериални инвестиции: придобиване или развитие на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
 1. Период на прием:

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 31.10.2018 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 27.02.2019 г.

 1. Бюджет на приема:

Общия размер на разполагаемия бюджет за периода за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е 383 000,00 (Триста осемдесет и три хиляди) лева.

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 7 500,00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000,00 лева

 

 • Минимален размер на проекта: 10 000,00 лева
 • Максимален размер на проекта: 150 000,00 лева

 

Интензитет на помощта

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.

Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране е до 75%.

 

 1. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест
Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор от одобрената стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч:
Критерии за оценка Точки
Проектът да предлага инвестиции, включващи не по-малко от два вида допустими дейности 20
Проектът предвижда реконструкция на площадки, зелени площи и/или осветление и/или спортни съоръжения 10
Проектът да предлага инвестиции в населени места с общо население над 500 души 20
Заявлението за кандидатстване съдържа технически/ работен проект или идеен проект според категорията строеж 5
Проектът въвежда иновативни технологии или включва инвестиции с екологичен ефект 10
В изпълнението на проекта се създава заетост за безработни лица 20
Проектът е представен от неправителствена организация, читалище 15

Проекти, получили по малко от 30 точки се отхвърлят

 

 1. Лица за контакт:

Латинка Симова – Изпълнителен директор – 0884 415 261;

Петя Димитрова – Експерт – 0882 517 203.

 

 

 

 1. Място за достъп до подробна информация:

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“: www.mig-bg.org и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Подробна информация и пълния пакет от документи за кандидатстване са достъпни на:

 • в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”, на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет.3, офис 305;
 • изнесено работно място в гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302;

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: proektmig@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР се подават електронно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в настоящата обявата. Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

 

Обявата е изготвена на основание Решение № 5 на УС на МИГ – Берковица и Годеч с Протокол № 66/25.09.2018 г. за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктураот Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХГ.