Актуални Новини

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

mig-150x147Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” изпълнява Стратегия за местно развитие по договор № РД50-86/13.06.2012 г. с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Финансирането е в размер на 3 895 000 лв. Безвъзмездната помощ е предоставена по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007- 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Стратегията за местно развитие се реализира в периода 2012 г. – 2015 г., като определя следната основна стратегическа цел: Постигане на добър жизнен стандарт за населението от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” чрез подкрепа за развитие на конкурентоспособна местна икономика и ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни ресурси.

            Постигането на стратегическата цел е насочена към постигане на основните акценти:

Приоритет 1: Развитие на модерни и екологични земеделие, преработваща хранителна и горска промишленост

За постигането на целите на първи приоритет се прилагат мерки: 121 «Модернизиране на земеделските стопанства» и 123 «Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти»

Приоритет 2: Подобряване и съхраняване на природните ресурси на територията на “МИГ- Берковица и Годеч”

За постигането на целите на приоритет две се прилагат мерки: 223 «Първоначално залесяване на неземеделски земи» и 226 «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности»

Приоритет 3: Подобряване качеството на живот, разнообразяване на местната икономика и създаване на заетост

За постигането на целите на трети приоритет се прилагат мерки: 311 «Разнообразяване към неземеделски дейности», 312 «Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия», 311 «Насърчаване на туристически дейности», 321 «Основни услуги за икономиката и населението в селските райони» и 322 «Обновяване и развитие на населените места»

Приоритет 4: Изграждане, укрепване и интегриране на териториална общност “МИГ- Берковица и Годеч” на регионално и европейско ниво.

            За реализирането на приоритет четири ще се прилага мярка 431-1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи Стратегии за местно развитие” и мярка 421 „Междутериториално и трансгранично сътрудничество”

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2013 Г. ПО СМР НА МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Вашият коментар