Актуални Новини, Новини

СДРУЖЕНИЕ МИГ–БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ПОДПИСА ПОРЕДЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Председателят на Сдружение МИГ–Берковица и Годеч Димитранка Каменова и кметът на Община Годеч Радослав Асенов подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014–2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Бенефициент по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч, е Община Годеч.

Финансовата помощ на стойност 149 348,46 лв. се предоставя за реализиране на проект “Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III-813 в град Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175” – етап IV (от о.т. 164 до о.т. 175).