Актуални Новини

СЕМЕЙНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЩЕ БЪДЕ РАЗКРИТ В БЕРКОВИЦА

01 10

01 10

Семейно-консултативният център е интегрирана социална услуга. Решението на Общински съвет – Берковица за разкриването му е взето на 22 май 2015 г., при което е уточнено местоположението на услугата в подходящи помещения – общинска собственост, в случая в кв. Раковица. На 16 септември 2015 г. кметът на Община Берковица подписа споразумение за финансиране между Детския фонд на ООН (Уницеф) и община Берковица.

Стойността на проекта е 171 512 лева. Партньор е Община Вършец. Общата цел на проекта е да стимулира промяната в живота на най-уязвимите общности и семейства и благосъстоянието на децата чрез превенция на неглижирането и отделянето на децата от семействата, подкрепа за подобряване на грижите за децата и на условията, в които живеят те, социално включване на най-уязвимите групи и общности със специален фокус върху семейства с деца в риск и млади хора. По конкретно целите на услугите предвиждат:
– Повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за децата в семействата, намаляване случаите на отделяне на деца от семейството и изоставяне в институции или друга формална грижа чрез мерки за превенция;
– Създаване на условия за стимулиране на ранното детско развитие чрез високо рискови уязвими общности в целевите общини;
– Намаляване на случаите на детски бракове и ранни раждания чрез мерки за превенция;
– Подпомагане и насърчаване на достъпа до предучилищно и училищно образование;
– Превенция на рисково поведение при уязвими групи подрастващи;
– Подкрепа за социално включване и достъп до възможности за житейска реализация на младите хора от уязвимите общности.