Актуални Новини, Новини

Сесия на Общински съвет Берковица

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, на 17 Февруари 2012 г. /петък/ от 13.00 часа ще се проведе сесия на Общински съвет-Берковица в заседателната зала на Общината, при следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Берковица за 2011 година.
Докладва – Д. Каменова – Кмет
2. Обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2012 година.
Докладва – Д. Каменова – Кмет
3. Докладни записки
Докладват – председатели ПК
4. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 13 февруари 2012 година в стаята на Общински съвет. Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

Вашият коментар