Актуални Новини

СЕСИЯ

Днес 22 юни 2012 г. се проведе заседание на ОбС Берковица при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2011 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

2. Отчет за дейността на Дом за стари хора – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

3. Отчет за дейността на Дом за възрастни с деменция с. Бистрилица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

4. Докладни записки.

5. Питания, предложения и становище по обществено значими въпроси.

По първите три точки от дневния ред съветниците приеха отчетите за дейността на Кооперативния пазар и домовете, след което преминаха към обсъждане и приемане на докладните записки. След обработка на материалите ще публикуваме взетите решения.

 

 

Вашият коментар