Актуални Новини

СЕСИЯ

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

       На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 21.09.2012 година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

            1. Информация на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Берковица. Съвместна работа и взаимопомощ  с Детска педагогическа стая, МВР, отдел „Закрила на детето” –  Берковица. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.

                                               Докладва – Габриела Конджова

            2. Отчет за дейността на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Люба Тенева” – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                               Докладва –  Директор

            3. Отчет на дейността на „Център за настаняване от семеен тип” – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                               Докладва – Мадлена Борисова – директор

            4. Докладни записки.

                                               Докладват – председатели на ПК

5. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 17.09.2012 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/

Вашият коментар