Актуални Новини

СЕСИЯ

С  П  И  С  Ъ  К                                                   

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на 21 септември    2012 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  20.09.2012 г. /четвъртък/, от 13.30часа

 1.Докладна -РД-92-00-551 – ОТНОСНО: Отдаване под наем  – публична общинска собственост на „Мобилтел” ЕАД, с площ 10 (десет) кв.м., находящо се на втория етаж в западното крило на училището„Св. св. Кирил и Методий” село Замфирово.

2.Докладна -РД-92-00-527- ОТНОСНО: Обявяване на търг моторни превозни средства – частна общинска собственост.

 3. Докладна -РД-92-00-547- ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на части от сграда, състоящи се от две помещения от ІІ-ри етаж с обща площ 26 кв.м. в Обществена баня в кв.Раковица, град Берковица, публична общинска собственост с идентификатор 03928.515.4.1 за изпълнението на Проект „Ефективна и пълноценна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им“

 КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

  20.09.2012 г./четвъртък/, от 16.30 часа

 

1.Докладна -РД-92-00-537/1/- ОТНОСНО: Приемане Отчет  на  ДДЛРГ “Люба Тенева “ гр.Берковица за 2011г. и  Отчет на ДДЛРГ „Люба Тенева” гр.Берковица за периода януари – юни 2012г.

 2.Докладна -РД-92-00-546/1/ -ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на ЦНСТ – гр.Берковица за 2011 г. 

 3.Докладна -РД-92-00-552- ОТНОСНО: Корекция на капиталови разходи , съгласно чл.12 , ал.3 и 4 от ЗДБРБ за 2012 година

 4.Заявление РД-92-00-556- за еднократна помощ от Цветана Григорова Иванова за закупуване на лекарства.

 КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

  20.09.2012 год. /четвъртък/ – 17.30 часа

 1.Докладна -РД-92-00-531 -ОТНОСНО: Информация  на Местната комисия за борба с противообществените прояви на  малолетни и непълнолетни в Община Берковица. Съвместна работа и взаимопомощ  с Детска педагогическа стая , РУ ” Полиция” и Отдел закрила на детето- Берковица. Проблеми и мерки за подобряване на работата на комисията.

 2.Докладна -РД-92-00-548- ОТНОСНО: Приемане План-програма за заседание на ОбС през ІV-то тримесечие на  2012 година.

 3.Докладна -РД-92-00-555 -ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2012-2015г.

4.Жалба -РД-92-00-535- от Мариета Алексиева Григорова

 КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

  19.09.2012 г. /сряда/ –  16.00 часа

 1.Докладна -РД-92-00-543 -ОТНОСНО: Прeдоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при установени граници на земеделските имоти, за които е издадено  решение на Общинска служба по земеделие за признаване правото за предоставяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници в землища на община Берковица –

Имот с № 03928.45.46; площ на имота: 3.002 дка; начин на трайно ползване: Ливада; категория на земята при неполивни условия: Осма; намиращ се в местността: „Младеновото”, представляващ част от имот № 03928.45.46-земи от Общинския поземлен фонд, землище гр. Берковица.

 2.Докладна -РД-92-00-544 -ОТНОСНО: Прeдоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при установени граници на земеделските имоти, за които е издадено  решение на Общинска служба по земеделие за признаване правото за предоставяне на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници в землища на община Берковица –

Имот с № 702015; площ на имота: 5.609 дка; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: Седма; намиращ се в местността: „Пункалец”, представляващ част от имот № 702005-земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Гаганица.;Имот с № 703008; площ на имота: 2.800 дка; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: Седма; намиращ се в местността: „Пункалец”, представляващ част от имот № 703005-земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Гаганица.

 КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

   18.09.2012 г. /вторник/, от 13.30 часа

 1. Заявление РД-92-00-556- за еднократна помощ от Цветана Григорова Иванова за закупуване на лекарства.

 КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

  18.09.2012 год. /вторник/ – 15.00 часа

 1.Докладна -РД-92-00-550 -ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки № 4 и № 5 в група „З” в ж-к „Изгрев” с площ от 18 м2.

 2.Докладна -РД-92-00-549 -ОТНОСНО: Разпореждане с общински недвижим имот  в село Гаганица, община Берковица с площ от 10,55-десет петдесет и пет кв.м.

 3.Докладна -РД-92-00-554- ОТНОСНО: Даване на  съгласие да бъде извършено нужното пре-проектиране на  подпорната  и  да се  изпълни   по действителното трасе  на  река  Берковска по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/018, за изпълнение на проект с наименование Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около Гробищния парк и р. Раковица в района около моста за влизане в кв.”Раковица”

 КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

  19.09.2012 год. /сряда/ – 17.30 часа

НЯМА

 КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

  19.09.2012 год. /сряда/ – 14.00 часа

 НЯМА

ИЗГОТВИЛ:

            /Златина Петрова/

Вашият коментар