Актуални Новини

СЕСИЯ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 и 0953/88271

 Изх. № РД-92-00-574/ 08.10. 2012  г.

 ДО

 ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 26 октомври 2012 година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


 1. Информация за дейността на читалищата в Община Берковица. Проблеми и мерки за подобряване на дейността.

                                               Докладва –  специалист ”Култура” и

                                                ръководители на читалища

2.  Докладни записки.

                                      Докладват – председатели на ПК.

3. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

 Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от  19.10. 2012 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

        /инж. Юлиян Иванов/

Вашият коментар