Актуални Новини

СЕСИЯ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

 С  П  И  С  Ъ  К                        

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на 26 октомври 2012 г.

 КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  25.10.2012 г. /четвъртък/, от 15.00часа

 

1. Докладна РД-92-00-611, относно приемане на Общинска програма за енергийна ефективност за 2012 г.

 

2. Докладна РД-92-00-603, относно предложение за вземане решение от ОбС-Берковица за обявяване на търг за моторни превозни средства – частна общинска собственост;

 

3. Докладна РД-92-00-607, относно отдаване под наем на част от имот – 20 м2 общински терен в УПИ ІV, кв. 61а по плана на гр. Берковица за поставяне на временен обект „Павилион за кафе и закуски”;

 

4. Докладна РД-92-00-608, относно отдаване под наем на помещение от 15 м2 в УПИ І, пл. № 20, кв. 7 – с. Черешовица;

 

5. Докладна РД-92-00-609, относно отдаване под наем на имоти за поставяне на кафе автомати;

 

6. Докладна РД-92-00-610, относно възлагане на кмета на Община берковица сключването на безвъзмезден договор за наемане на електрически съоръжения – стълбове, публична общинска собственост;

 

7. Докладна РД-92-00-614, относно прекратяване Договора за възлагане на управление на г-жа Таня Иванова Тодорова – управител на общинско дружество „Обредни дейности Берковица” ЕООД гр. Берковица и избиране на нов управител до провеждане на конкурс;

 

8. Докладна РД-92-00-604, относно приемане на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд;

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 25.10.2012 г./четвъртък/, от 16.30 часа

 

 

1. Докладна РД-92-00-604, относно приемане на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд;

 

2. Докладна РД-92-00-583, относно издаване на запис на заповед от Община Берковица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна аганция, обезпечаваща авансово плащане по договор по мярка 321 за проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип за 12+2 деца в УПИ ІV-344 кв. 68, с административен адрес улица „Тракия”, гр. Берковица, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция;

 

3. Докладна РД-92-00-612, относно Корекция на капиталови разходи, съгласно чл. 12, ал. 3 и 4 от ЗДБРБ за 2012 г.;

 

4. Докладна РД-92-00-613, относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2012 г.;

 

5. Докладна РД-92-00-581, относно проблеми за транспорт на деца и ученици от кв. Раковица до училищата и ДГ и изгражданетона пожароизвестителни системи във всички учебни сгради – залагане на средства в бюджет 2013 година;

 

6. Докладна РД-92-00-615, относно удължаване срока на запис на заповед за проект „почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица – корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около Гробищния парк и р Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица”;

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

 25. 10.2012 год. /четвъртък/ – 17.30 часа

 

 

1. Докладна РД-92-00-600, относно създаване на доброволно формирование за защита при бедствия в Община Берковица;

 

2. Докладна РД-92-00-614, относно прекратяване Договора за възлагане на управление на г-жа Таня Иванова Тодорова – управител на общинско дружество „Обредни дейности Берковица” ЕООД гр. Берковица и избиране на нов управител до провеждане на конкурс;

 

 

2. Молба РД-92-00-576 от СашкоРангелов, относно намалание наем на Кооперативен пазар-Берковица;

 

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

  24.10.2012 г. /сряда/ –  16.00 часа

 

 

1. Докладна РД-92-00-594, относно кандидатстване с проектно предложение: „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец”, гр. Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура” към Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г (ПРСР);

 

2. Докладна РД-92-00-605, относно кандидатстване с проектно предложение „Залесяване на изоставени земеделски земи на територията на Община Берковица” по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.;

 

3. Докладна РД-92-00-584, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Асен Борисов Иванов – землище с. Мездрея;

 

4. Докладна РД-92-00-585, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Иван Горанов Спасов – землище с. Боровци;

 

5. Докладна РД-92-00-586, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Трифон Алексов Симеонов – землище с. Мездрея;

 

6. Докладна РД-92-00-587, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Ангел Кръстев Стаменов – землище с. Замфирово;

 

7. Докладна РД-92-00-588, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Ерменко Ерменков Първанов – землище с. Гаганица;

 

8. Докладна РД-92-00-589, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Панайот Кръстев Дисов – землище с. Боровци;

 

9. Докладна РД-92-00-590, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Такю Иванов Младенов – землище с. Гаганица;

 

10. Докладна РД-92-00-591, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Горан Спасов Горанов – землище с. Боровци;

 

11. Докладна РД-92-00-592, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Зинови Василев Веселинов – землище с. Бързия;

 

12. Докладна РД-92-00-593, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Петър Цеков Шебеки – землище с. Гаганица;

 

13. Докладна РД-92-00-604, относно приемане на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд;

 

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  23.10.2012 г. /вторник/, от 13.30 часа

 

 

1. Докладна РД-92-00-582, относно Приемане за сведение на Одитен доклад за извършенвътрешен одит на „Медицински център І” – Берковица ЕООД

 

2. Докладна РД-92-00-580, относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж”, предоставяни на хората в неравностойно положение в Община Берковица”, към Сдружение „МИГ-Берковица и Годец” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР);

 

3. Докладна РД-92-00-572, относно упълномощаване на представител на Община Берковица за участие в общо събрание на окционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана;

 

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

   .2012 год. /вторник/ – 15.00 часа

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

  24.10.2012 год. /сряда/ – 14.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-606, относно Информация за дейността на читалищата в Община Берковица за 2011/2012 год.;

 

2. Докладна РД-92-00-581, относно проблеми за транспорт на деца и ученици от кв. Раковица до училищата и ДГ и изграждането на пожароизвестителни системи във всички учебни сгради – залагане на средства в бюджет 2013 година;

 

 

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

  24.10.2012 год. /сряда/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-580, относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж”, предоставяни на хората в неравностойно положение в Община Берковица”, към Сдружение „МИГ-Берковица и Годец” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР);

 

2. Докладна РД-92-00-594, относно кандидатстване с проектно предложение: „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец”, гр. Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура” към Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г (ПРСР);

 

3. Докладна РД-92-00-605, относно кандидатстване с проектно предложение „Залесяване на изоставени земеделски земи на територията на Община Берковица” по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.;

Вашият коментар