АКТУАЛНО

СЕСИЯ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

 С  П  И  С  Ъ  К                        

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на 26 октомври 2012 г.

 КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  25.10.2012 г. /четвъртък/, от 15.00часа

 

1. Докладна РД-92-00-611, относно приемане на Общинска програма за енергийна ефективност за 2012 г.

 

2. Докладна РД-92-00-603, относно предложение за вземане решение от ОбС-Берковица за обявяване на търг за моторни превозни средства – частна общинска собственост;

 

3. Докладна РД-92-00-607, относно отдаване под наем на част от имот – 20 м2 общински терен в УПИ ІV, кв. 61а по плана на гр. Берковица за поставяне на временен обект „Павилион за кафе и закуски”;

 

4. Докладна РД-92-00-608, относно отдаване под наем на помещение от 15 м2 в УПИ І, пл. № 20, кв. 7 – с. Черешовица;

 

5. Докладна РД-92-00-609, относно отдаване под наем на имоти за поставяне на кафе автомати;

 

6. Докладна РД-92-00-610, относно възлагане на кмета на Община берковица сключването на безвъзмезден договор за наемане на електрически съоръжения – стълбове, публична общинска собственост;

 

7. Докладна РД-92-00-614, относно прекратяване Договора за възлагане на управление на г-жа Таня Иванова Тодорова – управител на общинско дружество „Обредни дейности Берковица” ЕООД гр. Берковица и избиране на нов управител до провеждане на конкурс;

 

8. Докладна РД-92-00-604, относно приемане на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд;

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 25.10.2012 г./четвъртък/, от 16.30 часа

 

 

1. Докладна РД-92-00-604, относно приемане на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд;

 

2. Докладна РД-92-00-583, относно издаване на запис на заповед от Община Берковица в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна аганция, обезпечаваща авансово плащане по договор по мярка 321 за проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип за 12+2 деца в УПИ ІV-344 кв. 68, с административен адрес улица „Тракия”, гр. Берковица, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция;

 

3. Докладна РД-92-00-612, относно Корекция на капиталови разходи, съгласно чл. 12, ал. 3 и 4 от ЗДБРБ за 2012 г.;

 

4. Докладна РД-92-00-613, относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2012 г.;

 

5. Докладна РД-92-00-581, относно проблеми за транспорт на деца и ученици от кв. Раковица до училищата и ДГ и изгражданетона пожароизвестителни системи във всички учебни сгради – залагане на средства в бюджет 2013 година;

 

6. Докладна РД-92-00-615, относно удължаване срока на запис на заповед за проект „почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица – корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около Гробищния парк и р Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица”;

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

 25. 10.2012 год. /четвъртък/ – 17.30 часа

 

 

1. Докладна РД-92-00-600, относно създаване на доброволно формирование за защита при бедствия в Община Берковица;

 

2. Докладна РД-92-00-614, относно прекратяване Договора за възлагане на управление на г-жа Таня Иванова Тодорова – управител на общинско дружество „Обредни дейности Берковица” ЕООД гр. Берковица и избиране на нов управител до провеждане на конкурс;

 

 

2. Молба РД-92-00-576 от СашкоРангелов, относно намалание наем на Кооперативен пазар-Берковица;

 

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

  24.10.2012 г. /сряда/ –  16.00 часа

 

 

1. Докладна РД-92-00-594, относно кандидатстване с проектно предложение: „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец”, гр. Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура” към Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г (ПРСР);

 

2. Докладна РД-92-00-605, относно кандидатстване с проектно предложение „Залесяване на изоставени земеделски земи на територията на Община Берковица” по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.;

 

3. Докладна РД-92-00-584, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Асен Борисов Иванов – землище с. Мездрея;

 

4. Докладна РД-92-00-585, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Иван Горанов Спасов – землище с. Боровци;

 

5. Докладна РД-92-00-586, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Трифон Алексов Симеонов – землище с. Мездрея;

 

6. Докладна РД-92-00-587, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Ангел Кръстев Стаменов – землище с. Замфирово;

 

7. Докладна РД-92-00-588, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Ерменко Ерменков Първанов – землище с. Гаганица;

 

8. Докладна РД-92-00-589, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Панайот Кръстев Дисов – землище с. Боровци;

 

9. Докладна РД-92-00-590, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Такю Иванов Младенов – землище с. Гаганица;

 

10. Докладна РД-92-00-591, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Горан Спасов Горанов – землище с. Боровци;

 

11. Докладна РД-92-00-592, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Зинови Василев Веселинов – землище с. Бързия;

 

12. Докладна РД-92-00-593, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ за признаване правото на собственост на н-ци Петър Цеков Шебеки – землище с. Гаганица;

 

13. Докладна РД-92-00-604, относно приемане на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд;

 

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  23.10.2012 г. /вторник/, от 13.30 часа

 

 

1. Докладна РД-92-00-582, относно Приемане за сведение на Одитен доклад за извършенвътрешен одит на „Медицински център І” – Берковица ЕООД

 

2. Докладна РД-92-00-580, относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж”, предоставяни на хората в неравностойно положение в Община Берковица”, към Сдружение „МИГ-Берковица и Годец” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР);

 

3. Докладна РД-92-00-572, относно упълномощаване на представител на Община Берковица за участие в общо събрание на окционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана;

 

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

   .2012 год. /вторник/ – 15.00 часа

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

  24.10.2012 год. /сряда/ – 14.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-606, относно Информация за дейността на читалищата в Община Берковица за 2011/2012 год.;

 

2. Докладна РД-92-00-581, относно проблеми за транспорт на деца и ученици от кв. Раковица до училищата и ДГ и изграждането на пожароизвестителни системи във всички учебни сгради – залагане на средства в бюджет 2013 година;

 

 

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

  24.10.2012 год. /сряда/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-580, относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж”, предоставяни на хората в неравностойно положение в Община Берковица”, към Сдружение „МИГ-Берковица и Годец” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР);

 

2. Докладна РД-92-00-594, относно кандидатстване с проектно предложение: „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец”, гр. Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура” към Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г (ПРСР);

 

3. Докладна РД-92-00-605, относно кандидатстване с проектно предложение „Залесяване на изоставени земеделски земи на територията на Община Берковица” по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3514 (6) от 19.05.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ОБЯВА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ -БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 19.2-8.6
Актуални Новини

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН, В изпълнение на Административен договор № РД

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (39) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (8) Образование (41) Община Берковица (434) Общинска администрация-Берковица (56) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (14) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (14) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (17) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (77) обявление отдел СУТ (12) основни училища (8) отдел строителство (22) поздравителен адрес (21) проект (12) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-594 (03) от 05.06.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.